SEARCH VEGSOURCE:

 

 

Follow Ups | Post Followup | Back to Discussion Board | VegSource
See spam or
inappropriate posts?
Please let us know.
  From: TSS ()
Subject: SUSPECT BSE CASE SWEDEN
Date: March 1, 2006 at 11:34 am PST

BSE-misstanke på en äldre svensk ko
PRESSMEDDELANDE FRÅN JORDBRUKSVERKET OCH SVA

Under helgen har prover från en äldre ko analyserats på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för bse (galna ko-sjukan). De preliminära provsvaren var positiva. Bekräftande undersökningar för bse utförs nu vid EU: s referenslaboratorium i Storbritannien. Resultatet från dessa tester väntas inom två veckor.
Den aktuella kon är född 1994. Kon avlivades och skickades till destruktion för en tid sedan då den visade symptom på kalvningsförlamning. Kon ingick i den provtagning som fastställts av EU och som kontinuerligt sker för övervakning av sjukdomen.

Gården är nu spärrad och inga idisslare får skickas till slakt, säljas eller på annat sätt lämna gården. En utredning pågår för att ta reda på om några riskfaktorer förekommit i besättningen. bse sprids inte från djur till djur utan genom foder som innehållit infekterat kött- och benmjöl. Foder med kött- och benmjöl är förbjudet i Sverige sedan länge och skulle kon vara smittad kan man utgå från att det skett tidigt i livet.

EU: s livsmedelsmyndighet har bedömt Sverige som ett land där det är osannolikt, men inte uteslutet att bse kan förekomma. I Sverige har vi övervakat nötkreatur för bse sedan 2001 och totalt har mer än 170 000 djur undersökts. Under åren har vi sett ett antal falska alarm som samtliga har kunnat avskrivas.

Trots att Sverige är klassat som ett lågriskland har vi sedan flera år tillbaka långtgående rutiner för att hindra att eventuell smitta kommer in i livsmedelskedjan. Den viktigaste åtgärden för att skydda konsumenter är att riskmaterial, alltså de delar på djuret som kan vara smittade, helt tas bort vid slakt. Antalet fall av bse har minskat kraftigt inom EU till följd av de omfattande åtgärder som satts in.

Kontaktpersoner:

Robert ter Horst, Jordbruksverket, 070-326 93 72

Maria Nöremark, SVA, 018-67 44 34

Ivar Vågsholm, SVA, 018-67 41 48
Kontakt: webbmaster Uppdaterad: 2006-02-28

http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1224&searchstring=bse&visaarkiv=1


Allmän BSE-information

BSE yttrar sig som en neurologisk störning hos vuxna nötkreatur av båda könen. Inkubationstiden är lång, och laktations- eller dräktighetsstadium är inte av någon betydelse för när insjuknandet sker. Symtomen kommer ofta smygande. Tappad rangordning i flocken eller ovillighet att följa med de andra kan vara ett första tecken. Det sker en gradvis försämring av djurets tillstånd under flera veckor, ibland månader.

De första symtomen kommer smygande med tecken på ökad oro, överkänslighet vid hantering och för ljud. Djuren uppfattas därefter som alltmer aggressiva, svårhanterliga och reagerar starkt på yttre stimuli. Ett vanligt symtom är rörelsestörningar som främst yttrar sig som en bakdelsataxi, djuren har en svajande gång, högt lyft svansfäste och påtagligt svårt att vända sig utan att gå omkull. Tvångsmässigt slickande och tandgnissling kan också ses.

Den smittväg man känner till är genom konsumtion av smittat foder. Överföring från ko till kalv under dräktighet om kon är i ett sent stadium av sjukdomen har diskuterats, men det finns inget fall beskrivet där man har kunnat visa att en ko har smittat kalven. Försiktighetsprincipen brukar dock tillämpas och kalvar som fötts de senast födda kalvarna brukar därför avlivas.

Idag finns det inga belägg för att en horisontell smitta mellan nötkreatur eller via infekterade beten kan förekomma. Trots intensiv forskning har man inte heller hittat någon genetisk predisposition för att utveckla sjukdomen, det vill säga motsvarigheten till fårets PrP-gen.
Kontakt: Webmaster Uppdaterad: 2006-02-28

http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=34


TSSFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-mail: (optional)
Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL: